Hjem : Søk : Y Vilkår

Y Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
Y2K■■■■■■ □□□□
Yottabyte■■■■■■■■■ □
Yobibyte■■■■■■■■■ □
Yahoo!■■ □□□□□□□□
YouTube■■■ □□□□□□□
Yosemite■■■■■■ □□□□